Nagy szivárvány

Felhívás és tájékoztató a Szülőknek, Tanárainknak, volt Tanítványainknak
és Jelenlegi felnőtt Tanulóinknak!


Tisztelt Támogatóink!

2013. december 21-én a Katona József Középiskola Igazgatója és a Nagy – Szivárvány Alapítvány kuratóriumának elnöke együttműködési megállapodást írt alá, iskolánk fenntartójának jóváhagyásával. (megtekinthető a megállapodás)

A megállapodás arról szól, hogy innentől az iskolánk nevelő-oktató munkáját minden lehetséges módon a Nagy - Szivárvány közhasznú Alapítvány támogatja.

Ezért azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy továbbra is támogassák lehetőségeikhez képest iskolánkat a Nagy - Szivárvány Alapítványon keresztül.

Kérjük, hogy adójuk 1%-át már a Nagy –Szivárvány Alapítvány részére szíveskedjenek küldeni!

A „Rendelkező nyilatkozat” kitöltéséhez szükséges adószámunk: 18067594-2-42

„Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 %-áról” letöltés

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülőknek és kollégáknak, akik eddig is az adójuk 1%-val támogatták munkánkat! Az előző évben a 2 érintett iskola 459.371 Ft támogatásban részesült! (ezt az összeget a 2 iskola között létszámarányosan osztjuk meg) Ezen összeg felhasználásáról és a Nagy - Szivárvány alapítvány eddigi munkájáról a szokásos módon iskolánk WEB - lapján adunk részletes tájékoztatást.

Köszönettel:

Móricz Katalin igazgató                         


  

Tajti Zsuzsanna kuratóriumi elnök

 

A Nagy –Szivárvány Alapítványról:

Alapítványunk 1994–ben jött létre, és a Fővárosi Bíróság határozatai alapján 1998-tól közhasznú, 2009-től kiemelkedően közhasznú szervezetként működött. 2011-től évenként minősített Közhasznú szervezetként működik a 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Tv.) alapján.

Az Alapítvány célja az alapító okirat szerint:

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés, iskolarendszerű és oktatásrendszeren kívüli nevelési, oktatási, képességfejlesztési és ismeretterjesztő tevékenység személyi és tárgyi feltételeinek támogatása közhasznú tevékenységként, amely közhasznú szolgáltatásokból bárki részesedhet.

Jutalmazza a kiemelkedő tanulókat, segíti az iskolában folyó kutatási és fejlesztési tevékenységeket, szabadidős és sportprogramokat. Elősegíti a bel- és külföldi iskolákkal, szervezetekkel kialakítandó kapcsolatokat. Segíteni kívánja az intézményben folyó oktató-, nevelőmunka színvonalának emelését, korszerű oktatástechnikai eszközök beszerzésével, a meglévő tárgyi eszközök folyamatos bővítésével és korszerűsítésével.

Ezért fogadunk el örömmel önkéntes kötelezettségvállalási szerződésen alapuló pénzbeli vagy tárgyiasult támogatásokat, továbbá lakossági 1%-os adó céltámogatást.

Amennyiben célkitűzéseink egyetértésével és tetszésével találkoztak, és van lehetősége Alapítványunk pénzbeli támogatására, úgy az a következő módon történhet:

a. átutalással
Alapítványunk bankszámlaszáma: MagNet Bank Zrt. 16200182-00107956
A támogatásról Alapítványunk a hatályos jogszabályok értelmében adókedvezményre jogosító igazolást állít ki.

b. 1%-os adójáról szóló rendelkező nyilatkozat megfelelő kitöltésével
A „Rendelkező nyilatkozat” kitöltéséhez szükséges adószámunk: 18067594-2-42

„Rendelkező nyilatkozat a befizetett adó 1 %-áról” letöltés

A Nagy - Szivárvány Alapítvány – az alapító okiratában rögzítetteknek megfelelően – háromtagú Kuratórium, valamint szintén háromtagú Felügyelő Bizottság közreműködésével látja el feladatát. E vezető testületek képviselői társadalmi munkában látják el tevékenységüket, az éves közgyűlésben elfogadott munkatervnek megfelelően. A kuratóriumi ülések nyilvánosak, azon érdeklődőket is szívesen látunk. (lásd a feltöltött Alapító Okirat- ot)
Az Alapítvány az éves munkájáról nyilvános helyen kifüggesztett, illetve a WEB - lapokon megjelentetett közhasznúsági jelentést tesz közzé.

 

Tisztelettel és köszönettel:
Tajti Zsuzsanna kuratóriumi elnök

bírói bejegyszés
a Nagy- Szivárvány Alapítvány 2014. évi Közhasznúsági beszámolója (PDF)
a Nagy- Szivárvány Alapítvány 2015. évi Pénzügyi beszámolója (PDF)
a Nagy- Szivárvány Alapítvány 2015. évi Közhasznúsági beszámolója (PDF)
a Nagy- Szivárvány Alapítvány 2016. évi Pénzügyi beszámolója (PDF)
a Nagy- Szivárvány Alapítvány 2016. évi Közhasznúsági beszámolója (PDF)